เรื่อง “ การใช้วัสดุอิฐมอญในท้องถิ่นบ้านพิษณุโลก”

 

หัวข้อ “ การใช้วัสดุอิฐมอญในท้องถิ่นบ้านพิษณุโลก”

จุดประสงค์     

                              1.เพื่อศึกษาวัสดุก่อสร้างอิฐมอญในท้องถิ่นพิษณุโลกว่ามีกี่ชนิด  ผลิตอย่างไร  ผลิตที่ไหน  ใช้ที่ไหน  ใช้อย่างไร  ราคาเท่าไหร่

                              2.เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้ออิฐมอญมาเป็นวัสดุก่อสร้างในการสร้างบ้าน ในท้องถิ่นพิษณุโลก

                              3.เพื่อศึกษาคุณสมบัติ  ประโยชน์   ข้อดี  ข้อเสีย  ของอิฐมอญในท้องถิ่นพิษณุโลกและเปรียบเทียบกับอิฐชนิดต่างๆ

                              4.เพื่อเป็นการอนุรักษ์อิฐมอญให้อยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป

แนวทางการศึกษา  

                               1.ค้นคว้าหาข้อมูลทางอินเตอร์เน็ต        

                               2.ค้นคว้าหาข้อมูลเพิ่มเติมในห้องสมุดคณะและหอสมุดกลาง

                               3.   ไปสัมภาษณ์ช่างก่อสร้างใน siteงานก่อสร้าง  ในท้องถิ่นบ้านพิษณุโลก 

                               4.   ไปหาข้อมูลจากร้านค้าวัสดุก่อสร้างและแหล่งผลิตอิฐมอญในท้องถิ่นพิษณุโลก

 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ     1.ได้รับความรู้เกี่ยประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับวกับเรื่องวัสดุก่อสร้างอิฐมอญในท้องถิ่นพิษณุโลกอย่างถ่องแท้

                                     2.ได้รับประสบการณ์ใหม่ๆจากการไปสัมภาษณ์

                                     3.ทำให้มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  รู้จักแบ่งเวลาและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

                                     4.สามารถนำความรู้เรื่องอิฐมอญ  ทั้งคุณสมบัติ  ประโยชน์  ข้อดี  ข้อเสีย  ไปประยุกต์ปรับใช้ในการออกแบบในโครงการต่างๆ      

 

            อิฐมอญเป็นวัสดุก่อสร้างที่ใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนหรืออาคารต่างๆเป็นจำนวนมากในท้องถิ่นพิษณุโลกและเป็นที่นิยมมีมายาวนานสืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน   อีกทั้งยังเป็นวัสดุก่อสร้างที่สำคัญหาง่ายในท้องถิ่นพิษณุโลก

           อิฐมอญนั้นเริ่มโดยชาวมอญที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในประเทศไทยหลายต่อหลายครั้งนับตั้งแต่สมัยอยุธยาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์    เมื่อชาวมอญอพยพเข้ามาตั้งรากฐานในไทยบางกลุ่มได้เริ่มต้นประกอบอาชีพที่ตนเชี่ยวชาญ  นั่นก็คือการทำอิฐดินเผา   และด้วยคุณภาพของอิฐดินเผาชาวมอญทำให้เป็นที่นิยมโดยทั่วไปและมีการเรียกอิฐดินเผาชนิดนี้ในเวลาต่อมาว่า “อิฐมอญ” นั่นเอง    ในสมัยแรกอิฐมอญมีขนาดค่อนข้างใหญ่ก่อนจะมีวิวัฒนการจนกระทั่งมาถึงอิฐยุคปัจจุบันที่ทำเป็นก้อนเล็กๆ เพื่อสะดวกในการก่อสร้าง

             อิฐมอญนั้นกลายเป็นส่วนประกอบในงานก่อสร้างบ้านเมืองของชาวไทยมาโดยตลอดโดยเฉพาะในสมัยอยุธยาจนกระทั่งในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้น     อิฐมอญถูกใช้ทำฐานรากโบสถ์ วิหาร กำแพง ใช้แทนเสาเข็ม  ก่อเป็นเสา และใช้ทำถนน และเมื่อถึงยุคที่สถาปัตยกรรมตะวันตกเข้ามามีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตและค่านิยมของชาวไทย    จึงทำให้คนไทยเริ่มเปลี่ยนค่านิยมจากการปลูกเรือนด้วยไม้ต่างๆ   ขยับขยายไปปลูกบ้านเรือนเป็นตึกแบบชาวตะวันตก    อิฐมอญ ก็ยังได้รับความไว้วางใจให้เป็นส่วนประกอบสำคัญ และไม่ว่ายุคสมัยจะเปลี่ยนอย่างไรอิฐมอญก็ถูกปรับใช้งานกับสิ่งก่อสร้างใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องจนมาถึงปัจจุบัน

            ขั้นตอนการผลิตและ ลักษณะทั่วไปของอิฐมอญ    อิฐมอญเป็นวัสดุที่ผลิตมาจากการนำดินเหนียวมาเผาเพื่อให้ได้วัสดุที่คงรูปมีความแข็งแรงทนทานผสมกับแกลบหรือวัสดุอื่นผสมน้ำ นวดเคล้าให้เข้าเนื้อเดียวกันแล้วใส่เข้าไปในแม่พิมพ์ โดยโรยเถ้าแกลบบนลานดินภายในแม่พิมพ์ก่อน เพื่อป้องกันไม่ให้ดินผสมติดกับแม่พิมพ์ หลังจากนั้นปาดให้เรียบ ตัดทำเป็นแผ่น ผึ่งให้แห้งหรือพอหมาด แล้วเอาเข้าเตาเผาจนสุกเป็นระยะเวลา  7 วัน  ส่วนลักษณะทั่วไปของอิฐมอญนั้น  อิฐมอญที่นิยมใช้กันทั่วไปในท้องถิ่นบ้านพิษณุโลกนั้นส่วนใหญ่จะใช้อิฐมอญที่มีขนาดกว้างประมาณ 8 เซนติเมตร ยาว 17เซนติเมตร และหนา 5.0 เซนติเมตร(ขนาดของอิฐมอญนั้นมีให้เลือกหลายขนาดและหลายแบบแล้วแต่ความต้องการของผู้ใช้    เช่น มี แบบ2รู   แบบ4รู  หรือแบบทึบตัน)     และการเลือกดินเหนียวที่มาใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตอิฐมอญนั้น มีข้อที่ควรคำนึงถึงคือ ความเหนียวของดินเพื่อให้ขึ้นรูปได้ง่าย อุณหภูมิที่เผาให้สุกตัวควรอยู่ในช่วง 950-1100oC เพื่อให้อิฐมีความแข็งโดยไม่มีการหดตัวหรือผิดรูปมากเกินไป   

            วัสดุอุปกรณ์ในการทำอิฐมอญมีดังนี้              1.ดินเหนียว     2.แกลบ   3.บ่อหมักดิน   4.พลั่วสำหรับตักดิน   5.จอบ     6.บล็อคอิฐสำหรับทอดอิฐ  7.ลานสำหรับทอดอิฐ     8.ไม้กวาด   9.มีด    10.รถสำหรับใส่ดิน    11.บุ้งกี๋    12.ถังน้ำ    13.น้ำ        ส่วนในเรื่องคุณสมบัติของอิฐมอญนั้นจะยอมให้ความร้อนถ่ายเทเข้า-ออกได้ง่าย และเก็บความร้อนไว้ในตัวเองเป็นเวลานาน  และเนื่องจากอิฐมอญมีความจุความร้อนสูงทำให้สามารถกักเก็บความร้อนไว้ในเนื้อวัสดุได้มากก่อนที่จะค่อยๆถ่ายเทสู่ภายนอก   จึงเหมาะกับการใช้กับบริเวณที่ใช้งานเฉพาะช่วงกลางวัน              อิฐมอญ นั้นมีข้อเสียก็คือ  มีขนาดเล็กซึ่งจะต้องประณีตในการก่อสร้าง และการ ก่อสร้างช้ากว่าอิฐอื่นๆ   ระบายความร้อนได้น้อย  อีกทั้งยังต้องผ่านกรรมวิธีการเผาซึ่งอาจจะทำให้เกิดมลพิษและปัญหาโลกร้อนตามมาได้    แต่อิฐมอญก็มีข้อดีคือ ราคาถูก  ทนไฟ  ทนความชื้น   มีความแข็งแรง  มีขนาดเล็กขนย้ายง่ายสะดวก    หาซื้อง่ายตามท้องถิ่น และเหมาะกับสภาพอากาศร้อนชื้นแบบเมืองไทย    อันนี้ก็เป็นเกร็ดความรู้(ถ้าเราก่ออิฐมอญ 2ชั้นก็จะสามารถช่วยลดความร้อนในอาคารได้อีกด้วย)        ส่วนในเรื่อง ประโยชน์           ประโยชน์ ของอิฐมอญนั้นมีมากมายหลายอย่างเช่น เราสามารถนำอิฐมอญมาไปทำเป็นรั้ว  ทำผนังอาคาร    ทำทางเดิน และสามารถนำไปเป็นวัสดุตกแต่งอาคารได้หลากหลาย 

            ถึงแม้ว่าอิฐมอญจะระบายความร้อนได้น้อย แต่ก็ยังเป็นที่นิยมกันแพร่หลาย สำหรับคนในพิษณุโลกจากการที่ได้ไปสัมภาษณ์การใช้อิฐมอญในตัวอย่างบ้านพิษณุโลกนั้นพบว่า   การที่คนในพิษณุโลกใช้อิฐมอญกันอย่างแพร่หลายนั้นก็ เนื่องจากว่าความเชื่อมั่นในความคงทนแข็งแรงทนทาน ราคาถูกกว่าอิฐชนิดอื่นๆ ที่สำคัญหาง่ายตามท้องถิ่น  และผลิตได้ตามแรงงานในท้องถิ่นพิษณุโลกและอาจจะมีผลทางด้านพฤติกรรมที่มีการใช้ชีวิตอยู่ภายในบ้านช่วงกลางคืนมากกว่าในช่วงกลางวันจึงทำให้คนในท้องถิ่นพิษณุโลกตัดสินใจเลือกใช้วัสดุก่อสร้างอิฐมอญมาใช้ในการสร้างบ้านก็อาจเป็นไปได้และการหาช่างมาก่อสร้างบ้านเรือนด้วยอิฐมอญก็หาง่ายกว่าพวกช่างก่อสร้างเหล็ก    เพราะว่าชาวบ้านในท้องถิ่นพิษณุโลกส่วนใหญ่ผูกพันและนิยมใช้ อิฐมอญมาเป็นระยะเวลาช้านานที่สืบทอดต่อเนื่องมาตั้งแต่บรรพบุรุษและมีการใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายพอเพียง

ตารางการเปรียบเทียบลักษณะคุณสมบัติอิฐมอญกับคอนกรีตมวลเบา

ข้อเปรียบเทียบคุณสมบัติวัสดุ อิฐมอญ คอนกรีตมวลเบา
ราคา ถูก แพง
โครงสร้างบล็อค ตัน กลวง
ก่อผนังเป็นผนังรับแรง ไม่ได้ ได้
การดูดซึมน้ำ สูง ปานกลาง
ความหนาของปูนก่อระหว่างก้อน 1.5 เซนติเมตร 2.3 มิลลิเมตร
ความหนาของปูนที่ฉาบ 20-25 มิลลิเมตร 10 มิลลิเมตร
น้ำหนักวัสดุ (กก./ตร.ม.) 130 45
น้ำหนักผนังรวมฉาบปูน 2 ด้าน? (กก./ตร.ม.) 180 90
จำนวนใช้งานต่อ 1 ตร.ม. (ก้อน/ตร.ม.) 130 – 145 8.33
ค่ากำลังอัด ( Compressive Strength ) (กก./ตร.ซม.) 15 – 40 30 – 80
ค่าการนำความร้อน ( Thermal Conductivity ) ( วัตต์/ม.เคลวิน ) 1.15 0.13
ค่าการถ่ายเทความร้อนรวม OTTV? ( วัตต์/ตร.ม. ) 58 – 70 32 – 42
อัตราการกันเสียง ( STC Rating ) ( เดซิเบล ) 38 43
อัตราการทนไฟ ( Fire Rating ) (ความหนา 10 เซนติเมตร) 2 4
ความเร็วในการก่อ? ( ตร.ม./วัน ) 6-12 15-25
เปอร์เซ็นต์สูญเสีย / แตกร้าว 10 – 30 % 0 – 3 %
การติดตั้งวงกบประตู-หน้าต่าง หล่อเสาเอ็นทับหลังและต้องมีค้ำยัน ไม่ต้องเททับหลังและไม่ต้องมีค้ำยัน

 

 ราคาของอิฐมอญ นั้นถูกเมื่อเทียบกับอิฐชนิดอื่นเป็นอิฐที่มีคุณภาพและเป็นที่นิยมมากที่สุดในปัจจุบัน

–  อิฐมอญมาตรฐาน มอก.                         ขนาด 6X 6X 15                      ราคา 0.90 บาท
–  อิฐมอญกล่อง/รู (2 รู)                           ขนาด 6 X 6 X 15                    ราคา 0.83 บาท
–  อิฐมอญมือ(เครื่อง)                                ขนาด 4.20 X 6.20 X 15      ราคา 0.50 บาท
–  อิฐมอญตัน                                              ขนาด 3 X 6 X 15                    ราคา 0.43 บาท
–  อิฐมอญรู                                                 ขนาด 5 X 8 X 17                    ราคา 0.47 บาท

 

แหล่งที่มา  จาก    www.thaionlinemarket.com

                     www.pongjadesada.com

                     www.thaihomemaster.com

Advertisements
  1. No trackbacks yet.

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

Advertisements
%d bloggers like this: